Όροι & προϋποθέσεις

Ο παρών ιστότοπος www.iliosmpaxarika.gr (εφεξής «ο ιστότοπος» ή « η στοσελίδα») είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Β.Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , (εφεξής καλούμενη “Εταιρία” ή “εμείς”). Η εταιρία είναι ο πάροχος του ιστότοπου και διαχειρίστρια της ως άνω ιστοσελίδας. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, όλες οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και τυχόν νέες υπηρεσίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης (εφεξής “όροι”). Μια αναφορά σε “εσάς” ή “σας” είναι μια αναφορά στον επισκέπτη ή χρήστη του παρόντος ιστότοπου.

Πριν επισκεφθείτε και περιηγηθείτε στον ιστότοπο της εταιρίας μας «ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Β.Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στη χρήση του ιστότοπου της εταιρίας μας υπό στοιχεία https://iliosmpaxarika.gr . Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον ιστότοπό μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

Όροι Χρήσης iliosmpaxarika.gr

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Ο παρόν διαδικτυακός ιστότοπος, αποτελεί ένα ιστότοπο που δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη ή χρήστη να δει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

Με την είσοδο στον ιστότοπο της  Εταιρίας μας, η Εταιρία μας θεωρεί ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και των επισκεπτών ή χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου.

Οι Γενικοί Όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης, επομένως ο επισκέπτης ή χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται στην ιστοσελίδα.

Πεδίο Χρήσης του Διαδικτυακού τόπου

Η Εταιρία έχει φροντίσει ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του καθώς και τα προϊόντα που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του ιστότοπου σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη.

H Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία ή/και να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής του ιστότοπου δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρίας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του ιστότοπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του ιστότοπού μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρίας ή τρίτων.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπού της. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη ενότητα «Πολιτική Απορρήτου» που θα βρείτε στην ιστοσελίδα και η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει αναλυτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οιονδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων όπως αυτά αναφέρονται στην σελίδα – ενότητα «Πολιτική Απορρήτου», οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνεται προς τον ιστότοπο της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Η Εταιρία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στον ιστότοπό της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα ιστότοπού της.

Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου. Η Εταιρία δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλόλητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό.

Ούτε η Εταιρία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτού του ιστότοπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη ή του χρήστη συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή από οποιοδήποτε  σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη ή του χρήστη του ιστότοπου αυτού.

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων της.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον ιστότοπο της Εταιρίας.

Επικοινωνία

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με την ανάρτηση ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο της σύμβασης, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς, καθώς επίσης και ότι όλες οι συμφωνίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας.

Λοιποί όροι

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στον ιστότοπο της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό του ιστότοπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του ιστότοπου θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.